Общи условия

Влизайки в сайта nauteka (също така наричан nauteka.bg, Nauteka.bg или за краткост „сайта”) и използвайки услугите предоставени от nauteka вие удостоверявате, че сте прочели и приемате всички клаузи и условия упоменати в тези Общи условия. Ако не приемате Общите условия в цялост или която и да е част от тях, би следвало незабавно да прекратите използването на сайта.

Nauteka.bg запазва правото си да променя тези Общи условия, когато сметне за необходимо и се ангажира да обяви извършването на тези промени. Употребата на сайта след подобни промени, свидетелства за вашето съгласие с тези Общи условия. Ако не сте съгласни с промените извършени в Общите условия, би следвало незабавно да прекратите използването на сайта.

Ограничаване на отговорността

В nauteka.bg правим всичко възможно информацията предоставена в сайта да бъде точна. Nauteka.bg не предоставя никаква гаранция за точността, пълнотата или надеждността на информацията предоставена на сайта и не носи никаква отговорност за начина по който тази информация се използва и за евентуалните вреди породени или свързани по какъвто и да е начин с употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Информацията и материалите публикувани на сайта могат да бъде изменяни или премахвани от nauteka.bg без предизвестие.

Nauteka.bg не носи отговорност за последиците от злонамерени деяния на трети лица накърняващи целостта на сайта под каквато и да е форма и последствията за потребителите, в резултат от подобни деяния.

Nauteka.bg не носи отговорност за съдържанието на външни сайтове към които nauteka.bg съдържа препратки.

Мненията на потребителите изразени под формата на коментари в сайта са техни собствени и по никакъв начин не могат да бъдат вменени на nauteka.bg. Сайта не носи отговорност за последствията и/или вредите, които са пряк или косвен резултат от коментари на потребителите.

Nauteka.bg не носи отговорност за щети нанесени в резултат от софтуерни приложения непринадлежащи на nauteka.bg, но използвани в сайта (пример за това e “Like” бутона на Facebook).

Информацията предоставена в nauteka.bg на здравна тематика е от изцяло общ характер, има чисто информативна цел и като такава в никакъв случай не бива да се използва като предписание за лечение, за отношение по дадена тема от здравен характер и като заместител на квалифициран съвет от професионалист в здравната сфера. Nauteka.bg не носи отговорност за вреди нанесени в резултат на личната интерпретация, от страна на потребителите на nauteka.bg, на информацията публикувана на сайта.

Авторски права

Всички права са запазени. Nauteka.bg и всички информационни ресурси, материали и софтуерен код използвани на страниците на сайта, са собственост на nauteka.bg или съответните правоносители и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права. Освен в случаите, в които изрично е упоменато, че даден ресурс може да бъде използван спрямо упоменатите в конкретния случай условия или в случаите в които потребителите са получили изрично разрешение за използването на даден ресурс след допитване, потребителите нямат право да модифицират, копират, разпространяват, публикуват, да използват за комерсиални цели, да създават производни продукти или да продават какъвто и да е ресурс принадлежащ на nauteka.bg. Ако даден ресурс е достъпен за използване, то той ще бъде обозначен като такъв по ясен и недвусмислен начин, като например използването на Creative Commons лого и/или текст уточняващ какви са условията за ползване. В случай, че искате да ползвате даден материал, който не е обозначен по този начин, може да се допитате до нас използвайки страницата за контакт тук.

Коментиране

При публикуването на коментар вие се задължавате да предоставите име. Използвайки възможността за коментиране на страниците на nauteka.bg вие се съгласявате да не публикувате коментари, които могат да бъдат интерпретирани като обиди на расова, сексуална, етническа, верска или каквато и да е било друга дискриминационна основа. Също така се съгласявате коментарите ви да на съдържат нецензурни квалификации, лични нападки, призиви към насилие или политическа, верска или каквато и да е било агитация и линкове към подобно съдържание. Не се разрешава публикуването на линкове и материали с комерсиална или агитационна цел и публикуването на линкове към порнографско или нарушаващо авторските права съдържание. Не се разрешава и прекомерното публикуване на коментари, както и всичко, което може да бъде определено като спам.

Nauteka.bg не носи отговорност за последствията или съответните вреди от публикуването на лична или каквато и да е информация от страна потребителите.

Nauteka.bg не разрешава на потребителите да публикуват коментари от името на сайта както и да използват име на коментатор, което подвежда и създава впечатлението, че коментара е оставен от администратор на сайта или някой, който заема длъжност в nauteka.bg.

В случай, че което и да е от тези правила не е спазено, nauteka.bg си запазва правото да премахне коментара и когато сметне за необходимо да ограничи възможността на дадения потребител да коментира. В случай, че забележите коментар, който смятате, че нарушава тези правила, моля сигнализирайте тук.

Условия за ползване на услугата „Прати ни статия!”

Nauteka.bg не разрешава на потребителите използвайки услугата „Прати ни статия” да изпращат  материали, които по какъвто и да е начин нарушават правата на трети страни, които могат да предявят претенции за авторство и/или собственост по отношение на тези материали. Nauteka.bg също така не разрешава изпращането на материали, които чрез акта на публикуване в сайта биха били в нарушаване на авторски права или други законово установени норми и разпоредби.

Услугата „Прати ни статия” следва да се използва единствено в случай, че потребителя е напълно сигурен, че публикуването на съответния материал в Nauteka.bg няма да е в нарушение на Закона за авторското право или на какъвто и да е друг закон.

Nauteka.bg не носи никаква отговорност в случай, че използвайки услугата „Прати ни статия”, потребителя изпратил съответния материал, е нарушил нечии права и не може да бъде държана отговорна за нанасянето на каквито и да е било вреди в резултат от тази злоупотреба и последвалото публикуване на материала в сайта, в оригиналната предоставена от потребителя форма или в модифициран от nauteka.bg негов вариант.

Nauteka.bg запазва правото си да изменя или премахва предоставените от потребителите материали по свое усмотрение и без предизвестие. Използването на услугата „Прати ни статия” е изцяло доброволно и чрез използването й потребителя се отказва от каквито и да е било претенции към nauteka.bg за възнаграждение или компенсация, в замяна на предоставените от него материали.

Лична информация

Nauteka.bg не гарантира сигурността на личната информация предоставяна от потребителите, в случай на злонамерени деяния, накърняващи целостта на сайта, от страна на трети лица и не може да бъде държана отговорна за последиците или вредите възникнали като резултат от подобни деяния.

Абонамент

При абонамент вие доброволно се съгласявате да получавате имейл заедно с публикуването на статии в секциите/категориите, за които сте се абонирали. Ползвайки услугата вие се съгласявате nauteka да извършва подбора на статиите, за които ще получавате известие. Не е позволено злоупотребяването с тази услуга и абонирането на трети лица, без тяхното изрично съгласие. Nauteka.bg не носи никаква отговорност в случай на подобна злоупотреба и последствията и възможните вреди от нея. Всеки имейл включва линк позволяващ прекратяването на абонамента за съответния имейл адрес. 

Други    

Nauteka.bg не разрешава използването на услугата „Изпрати”, позволяваща уведомяване на трети лица за статии публикувани на сайта, за цели различни от тази. Подобна злоупотреба включва, но не е ограничена до : изпращане на спам съобщения,  извършването на тормоз и нанасянето на обиди на каквато и да е дискриминационна основа.  

Nauteka.bg има право на обезщетение от страна на съответните потребители за всички вреди и разноски, които са следствие от нарушения на правилата изложени в Общите условия и/или нерегламентирано използване на сайта.

Не се допуска директното свързване (хотлинкинг) към ресурси в nauteka.bg.

Nauteka.bg запазва правото си да изготвя статистика по отношение на посещаемостта и начина на употреба на сайта от страна на потребителите и да използва тази информация по свое усмотрение.

Nauteka.bg запазва правото си да модифицира формата и съдържанието на сайта по свое усмотрение без предизвестие.